Skip to content

England

$450 per day
Book a Yacht

Condicions generals de lloguer

Les presents condicions generals regularan la relació contractual entre AUTOCARAVANES BARCELONA, SL.U., amb C.I.F. número B-66451949, d'ara endavant "l'arrendador" i el client, d'ara endavant "l'arrendatari", en virtut de les quals el primer cedeix al segon l'ús d'un vehicle pel termini, preu i altres condicions que es reflecteixen tant en aquestes condicions generals com al contracte de lloguer on apareixen les condicions particulars del mateix. En qualsevol cas, l'arrendatari assumeix, accepta i reconeix haver llegit tant les condicions particulars establertes al contracte, com aquestes condicions generals en el moment en què signa el contracte del qual formen part aquestes condicions generals de contractació.

Legislació aplicable Aquestes condicions generals de contractació es troben subjectes al que disposa el que preveu el Reglament (CE) núm. o 593/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juny de 2008, sobre la llei aplicable a les obligacions contractuals (Roma I), així com per les altres disposicions del dret de la Unió Europea que els siguin aplicables. És per això que a aquesta relació contractual serà aplicable, en particular, el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; la Llei 44/2006, del 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors i usuaris; així com a qualsevol altra normativa que substitueixi, complementi, o modifiqui l'anterior, en allò que pugui resultar aplicable, tant sigui norma estatal, autonòmica, o europea aplicable a aquesta relació contractual.

Utilització del vehicle Primer. - L'arrendatari es compromet a utilitzar i conduir el vehicle complint amb les normes del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març (Codi de Circulació) vigent en el moment d'arrendament i conforme a les especificacions d'ús del tipus de vehicle arrendat.

Segon. - És de compliment obligat que l'arrendatari porti sempre el seu exemplar del contracte de lloguer vigent durant la durada d'aquest.

Tercer. - En cas d'utilització del vehicle per nens menors de tres anys, o persones majors de tres anys que no superin una alçada de 150 centímetres, l'arrendatari haurà de proveir-se de dispositius de sistemes de retenció infantil. L'arrendatari també haurà de comprovar l'adequació, ús i col·locació al vehicle dels sistemes de retenció infantil. L'arrendador no assumeix responsabilitat per la manca d'ús, instal·lació, comprovació, ús incorrecte o qualsevol possible defecte de fabricació del dispositiu de retenció obligatori esmentat, ja que aquests aspectes són de responsabilitat exclusiva de l'arrendatari.

Quart. - El vehicle només podrà ser utilitzat en carreteres públiques. Queda expressament prohibit l'ús del vehicle en els supòsits següents:

En cas d'infracció del que s'ha dit en aquest apartat "m)", l'arrendatari correrà amb totes les despeses de recondicionament del vehicle al seu estat original, i ha d'abonar així mateix una indemnització per la immobilització del vehicle fins a la seva total reparació. Aquesta indemnització ascendeix a la quantitat de dies que estigui immobilitzat el vehicle a raó del preu que estigui estipulat en la tarifa general establerta per a aquest any i per a aquest model de vehicle en concret.

Cinquè. - L'arrendatari haurà de tenir cura que la càrrega del vehicle estigui correctament distribuïda i col·locada de forma segura i respectant sempre els límits de pes, quantitat i/o volum autoritzat i indicat al Permís de Conducció i/o la Fitxa d'Inspecció Tècnica del Vehicle.

Sisè. - Queda prohibit a l'arrendatari cedir, subarrendar, llogar, hipotecar, pignorar, vendre o de qualsevol manera donar en garantia tant el vehicle com el contracte de lloguer, les claus d'aquest, la documentació, l'equipament, les eines i/o els seus accessoris i/o qualsevol altra part o peça d'aquest; o tractar això de manera que causi perjudici a l'arrendador.

Setè. - Es prohibeix Circular sense l'autorització expressa de l'arrendador fora dels països següents: Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Croàcia, Rep. Txeca, Xipre, Dinamarca, Estònia, Rep. Eslovaca, Eslovènia, Espanya, Finlàndia, França, Gran Bretanya, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Lituània. Luxemburg, Noruega, Polònia, Portugal, Suècia i Suïssa. O qualsevol país que estigui en guerra o conflictes bèl·lics.

Es prohibeix de forma expressa el desplaçament del vehicle de la península a Ceuta i Melilla, excepte autorització expressa per escrit per part de l'arrendador.

És obligació de l'arrendatari comprovar les regulacions específiques de circulació als països als quals tingui previst desplaçar-se i complir obligacions derivades del no compliment d'aquestes. L'arrendatari ha de comprovar si als països als quals tingui previst desplaçar-se és obligatori el pagament de taxes de circulació específiques per conducció per vies especials i satisfer-les, sobre les quals l'arrendador queda absolutament exonerat.

En el cas que el vehicle circuli per algun país per on les normes de circulació d'aquest obliguin al vehicle la instal·lació d'elements afegits a què s'obliga a la legislació espanyola, serà càrrec de l'arrendador la instal·lació d'aquests, no podent repercutir-los. despeses AUTOCARAVANES BARCELONA, S.L.U. En aquest sentit, i de manera enunciativa i no exhaustiva, es considera la instal·lació d'aquestes instal·lacions d'elements addicionals, la instal·lació de pneumàtics d'hivern que en alguns països s'obliga circular el vehicle per les carreteres durant el període hivernal.

Vuitè. - En el moment de formalització del contracte de lloguer i en el lliurament del vehicle l'arrendatari, i qualsevol altra persona designada pel mateix com a conductor, hauran de ser presents per a signar el contracte de lloguer davant de l'arrendador i presentar permisos de conducció vàlids i vigents al país del lloguer de les persones designades per conduir el vehicle.

L'arrendador es reserva la facultat expressa de denegar el lloguer del vehicle en cas que l'arrendatari, o la persona indicada per aquest com a conductor, no acreditessin degudament ser titular d'un permís de conducció vàlid i vigent en el moment de formalitzar el contracte de lloguer.

El vehicle només pot ser conduït per l'arrendatari, així com aquelles persones designades al contracte d'arrendament, sempre que siguin majors de 25 anys i els permisos de conducció dels quals tinguin l'antiguitat de més de dos anys del permís de conduir de classe B.

Serà responsabilitat de l'arrendatari que qualsevol conductor que circuli amb el vehicle estigui en possessió d'un permís de conducció en vigor i vàlid per als països on s'utilitzi el vehicle. Tant de l'arrendatari com de les persones designades pel mateix per conduir el vehicle es prendran les dades pertinents per a la realització del contracte de lloguer.

Això és especialment aplicable quan les autoritats requereixin l'arrendador perquè identifiqui el conductor que hagi comès una infracció. En cas que no es pogués realitzar la identificació del conductor, l'arrendatari serà responsable del pagament de qualsevol multa o sanció comesa durant el període del lloguer.

Es consideren permisos de conducció vàlids a Espanya els següents:

L'arrendatari respon personalment i solidàriament per les persones que condueixin el vehicle durant l'arrendament.

Novè. - Sense perjudici de la responsabilitat de l'arrendatari davant de tercers, de concórrer alguna de les circumstàncies previstes en els punts quart, cinquè, sisè setè i vuitè, podrà l'arrendador donar per resolt amb efectes immediats el contracte, així com a reclamar la indemnització dels danys i perjudicis, inclòs el lucre cessant, que l'incompliment de què es tracti li hagi ocasionat.

Desè. - Aquesta terminant prohibit fumar dins del vehicle. En cas que es detecti infracció de la clàusula esmentada, la neteja del vehicle amb ozó té un cost de 40€.

Onzè. - Per conservar i protegir el vehicle i els seus ocupants en cas d'avaria, sinistre o mal ús d'aquest, per detectar i prevenir delictes, AUTOCARAVANES BARCELNA, S.L.U., utilitzen dispositius electrònics que permeten monitoritzar l'estat, funcionament i/o els moviments del mateix per mediació de seguiment GPS.Aquesta informació es pot utilitzar durant i després de la finalització del període del lloguer, amb l'única finalitat de realitzar l'execució, el control i el compliment del present Contracte de Lloguer en els termes expressat anteriorment. Acceptant aquestes condicions l'arrendador declara expressament haver concedit el seu consentiment explícit a l'ús del dispositiu electrònic, únicament per als fins expressament manifestat i sota la premissa expressa d'estricte compliment de les normes de protecció de dades de caràcter personal de la legislació espanyola.

Estat del vehicle Primer. - L'arrendatari rep el vehicle descrit al contracte en òptim estat de funcionament i manteniment, sense deficiències, sota excepció feta de les observacions, que si s'escau s'efectuïn en rebre el vehicle, al propi contracte de lloguer. En el cas que l'arrendatari trobés en el vehicle arrendat alguna deficiència no recollida al mateix contracte de lloguer, és obligació d'aquest comunicar-ho a l'oficina de l'arrendador a la qual s'ha realitzat el contracte de lloguer abans de moure el vehicle de la plaça d'aparcament on es troba

En aquest sentit, s'adverteix a l'arrendatari que abans de la sortida de l'aparcament del vehicle arrendat, i davant del mateix arrendatari, l'arrendador farà una filmació videogràfica de l'estat general del vehicle que servirà de prova en cas de discrepàncies en relació amb els possibles desperfectes en el lliurament del vehicle. En aquesta filmació apareixerà clarament identificable, tant el vehicle en qüestió, com les dades de l'arrendador que figurin a l'original del contracte d'arrendament. Aquesta filmació s'utilitza únicament al fi previst i abans, i serà emmagatzemada pel temps imprescindible per a la fi pel qual s'ha realitzat, complint les especificacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal que la legislació espanyola estipula.

Sobre aquest aspecte, mitjançant la signatura del present contracte, l'arrendatari reconeix haver rebut completes instruccions de funcionament de les instal·lacions i electrodomèstics de l'autocaravana (com ara la nevera, la calefacció, instal·lació d'aigua sanitària tant freda com calenta…) i així mateix reconeix haver entès les instruccions de funcionament de totes les instal·lacions i electrodomèstics de l'autocaravana tal com les ha rebut.

Finalment, l'arrendatari manifesta que en el moment en què ha estat posat a la seva disposició el vehicle, totes i cadascuna de les instal·lacions i els electrodomèstics d'aquest funcionen correctament i d'acord amb les instruccions de funcionament rebudes.

Segon. - L'arrendatari rep el vehicle descrit al contracte amb la documentació completa, així com un joc de claus del vehicle, un joc d'accessoris (especialment armilles reflectores, triangles de senyalització i un extintor) la qual cosa haurà de comprovar l'arrendatari a l'inici de l'arrendament i, en qualsevol cas, abans de partir des del lloc de lliurament del vehicle. En aquest sentit, l'arrendatari està obligat a notificar a l'arrendador que hi hagi qualsevol deficiència abans de sortir de l'aparcament amb el vehicle arrendat. En cas de pèrdua del joc de claus del vehicle, o de part de la documentació del vehicle, la reposició tindrà un cost de 500 euros, que assumeix íntegrament l'arrendatari.

L'arrendatari es compromet a utilitzar els accessoris del vehicle amb diligència, i està obligat a tornar-los al mateix estat en què se li van lliurar. En cas de no devolució, o devolució defectuosa dels accessoris a la finalització del contracte de lloguer, l'arrendatari s'obliga a abonar a l'arrendador els accessoris no lliurats, o la reparació d'aquests, a raó de l'import que li costi a l'arrendador reposar-los al seu estat inicial. L'arrendatari té dret a sol·licitar demostració documental del cost de la reparació feta per l'arrendador.

Tercer. - En cas que durant el lloguer s'il·luminés en el quadre d'instruments del vehicle qualsevol dels testimonis que detectessin una anomalia de funcionament d'aquest que afectés la seguretat de aquest, o quan percebés signes externs que indiquin avaria o mal funcionament d'aquest, l'arrendatari haurà d'aturar el vehicle com més aviat millor, i contactar amb l'arrendador o amb la companyia d'assistència a la carretera concertada per l'arrendador. Utilitzar el vehicle en cas de risc de la manera descrita anteriorment està prohibit, i es realitzarà sota la sencera responsabilitat de l'arrendatari, en cas que el vehicle o els seus accessoris pateixin desperfectes. Només s'acceptaran càrrecs per compte d'altri a la companyia d'assistència de l'arrendador en els casos d'urgència acreditada i prèvia autorització expressa per part de l'arrendador.

Quart. - L'arrendatari haurà de revisar regularment els nivells de líquids i oli del motor. Aquestes revisions les han de fer els tallers autoritzats per l'arrendador; en cas contrari, l'arrendatari ha de respondre de qualsevol perjudici que es derivi de la incorrecta reposició dels nivells de líquid del motor del vehicle arrendat.

Cinquè. - L'arrendatari rep el vehicle amb el dipòsit de combustible i Ad blue ple i s'obliga a tornar-lo en el mateix estat i repostant no més lluny de 2 Km. de les instal·lacions d'AUTOCARAVANES BARCELONA S.L.U. En cas contrari, es realitzarà l'ompliment a les nostres instal·lacions. El preu del litre de gasoil serà el preu mitjà del mercat de Catalunya a aquell dia, prenent com a referència la pàgina web http/www.preciosgasolinas.es/Cataluña, no cobrant cap import per repostar. podent aquests ser carregats al dipòsit de garantia. L'arrendador ha de justificar a l'arrendatari la factura del cost de l'emplenament del dipòsit de combustible. L'arrendatari haurà de proveir el vehicle amb el tipus de combustible adequat per a aquest, en cas contrari, l'arrendatari serà responsable de les despeses ocasionades pel trasllat i/o la reparació dels danys produïts al vehicle. Així mateix, en aquest cas, l'arrendatari haurà d'abonar a l'arrendador el càrrec respectiu en concepte de pèrdua de benefici per la immobilització del vehicle.
Així mateix, en el cas que el vehicle porti AD BLUE i en el moment de proveir-lo ho faci de forma errònia, és a dir, posar AD BLUE al Gasoil o viceversa, l'arrendatari correrà amb totes les despeses de la reparació.

En cas que, per error o negligència, s'empleni el dipòsit d'aigua de l'autocaravana amb combustible, s'aplicarà un càrrec a l'arrendatari de 600 euros en concepte dels treballs de neteja i desinfecció del dipòsit d'aigua de l'autocaravana.

Sisè. - L'arrendatari rep el vehicle amb tots els pneumàtics, en bon estat i sense punxades. En cas de deteriorament i/o pèrdua de qualsevol dels pneumàtics (per causa que no sigui per deficient muntatge o defecte de fabricació) l'arrendatari es compromet a informar l'arrendador sobre aquesta circumstància. Les reparacions i/o substitucions de pneumàtics s'han de fer sempre per compte de l'arrendatari.

Devolució del vehicle Primer. - La durada del lloguer serà la pactada inicialment en el contracte de lloguer. L'arrendatari es compromet a tornar el vehicle a l'arrendador juntament amb les claus, documentació, accessoris i equipament addicional, abans del venciment del termini contractat i al mateix lloc on se li va fer entrega del vehicle. El vehicle es tornarà net, tant interiorment com exteriorment, amb el dipòsit d'aigües residuals buit i el dipòsit del WC buit i net.

En cas de no tornar net el dipòsit del WC, l'arrendatari s'obliga a pagar a l'arrendador un càrrec addicional per import de 30 euros en concepte de neteja d'aquest. En cas que hi hagi desbordament del dipòsit del W.C. Per excés d'ompliment sense buidar i inundar l'habitacle on s'allotja aquest dipòsit el càrrec pot arribar a ser de 200 €

El servei es considera acabat quan el vehicle i les claus d'aquest hagin estat recepcionades pel personal de l'arrendador o hagin estat dipositades a la bústia de devolucions de l'arrendador. En aquest darrer cas es prendrà com a data i hora de devolució l'hora d'obertura més propera l'endemà que es van dipositar les claus a la bústia de devolucions.

Segon. - En cas de lliurament tardà del vehicle, el període no pactat en el contracte de lloguer es facturarà per hores a raó de 20 euros per hora en el cas que la devolució del vehicle es produeixi en temporada baixa; 30 euros per hora en cas que la devolució del vehicle es produeixi en temporada mitjana o alta o ponts; i 40 euros per hora en cas que la devolució del vehicle es produeixi en temporada extra.

La relació dels dies que comprèn cadascun dels períodes descrits com temporada baixa, temporada mitjana, temporada, alta, temporada extra i ponts es troba degudament relacionada i informada a les oficines de recollida/devolució del vehicle que l'arrendador disposa a l'avinguda Sant Julià, 26 (Polígon Industrial El Congost) 08403 Granollers, (Barcelona), ia la pàgina web de l'arrendador: www.autocaravanasbarcelona.com.

Tercer. - La quantitat satisfeta en concepte de dipòsit de garantia a l'inici del contracte de lloguer en cap cas podrà servir per a una prolongació d'aquest. El contracte de lloguer podria ser prorrogat per un temps superior al pactat amb l'autorització expressa prèvia de l'arrendador, sempre que l'arrendatari ho sol·liciti com a mínim durant el dia anterior a la devolució pactada del vehicle. La sol·licitud de prolongació del temps de lloguer del vehicle només podrà realitzar-se mitjançant qualsevol mitjà que sigui comunament admès com a prova en dret, preferentment mitjançant correu electrònic dirigit, des del compte de correu electrònic especificat al contracte d'arrendament, a info@autocaravanasbarcelona.com, o mitjançant missatge de WhatsApp dirigit al 639 904 925. L'arrendatari es compromet a satisfer immediatament el pagament de l'import del dipòsit addicional per a aquesta prolongació, sent el preu aplicable al període de prolongació del lloguer l'assenyalat a la tarifa vigent. En cas d'acceptació de l'extensió del temps d'arrendament del vehicle, el contracte originari regirà amb totes les especificacions, incloent-hi l'extensió del contracte sol·licitada.

L'arrendador podrà denegar la prolongació del contracte de lloguer, en aquest sentit, l'arrendador no està obligat a acceptar la sol·licitud de prolongació en cas que pesés una reserva sobre el vehicle sobre el qual es pretén allargar l'arrendament.

Quart. - En el cas de no devolució del vehicle per part de l'arrendatari en la data prevista i després d'un dia sense tenir notícies de la demora en la devolució, l'arrendador entendrà apropiació indeguda del vehicle procedint a fer denúncia davant les autoritats competents.

Cinquè. - Qualsevol causa justificada de força major que impedeixi la devolució en el dia acordat, haurà de ser comunicada immediatament a l'arrendador perquè aquest l'accepti. En cas contrari es considerarà retard no autoritzat d'acord amb el que estipulen la clàusula segona d'aquest mateix capítol.

Sisè. - En cas de devolució del vehicle abans de la data acordada, l'arrendatari no tindrà cap dret a devolució de les quantitats satisfetes, excepte la quantitat satisfeta en concepte de fiança sota les condicions descrites a l'apartat relatiu al dipòsit de garantia del títol "reserva, pagaments, venciments i dipòsit de garantia". Setè. - En el moment de la devolució del vehicle de l'arrendador ha de fer una comprovació del nombre de quilòmetres recorreguts pel vehicle durant el període de dies en què l'arrendatari l'ha arrendat. Per al cas que aquests quilòmetres recorreguts pel vehicle siguin superiors al límit pactat al contracte d'arrendament, suposarà un càrrec a raó de 0,25 euros per quilòmetre extra recorregut que excedeixi el límit pactat. Als efectes destablir els límits de quilometratge, per al cas dun arrendament del vehicle de tres dies, el límit de quilometratge sestableix en 1000 km.; per al cas d'un arrendament del vehicle de quatre dies, el límit de quilometratge s'estableix a 1500 km.; per al cas d'un arrendament del vehicle de cinc dies o superior, no hi ha límit de quilometratge; no pot cobrar l'arrendador cap concepte de quilometratge extra del tipus exposat al paràgraf anterior.

Reserva

Reserva de pagaments, venciments i dipòsit de garantia 

Primer. - Per efectuar una reserva caldrà fer un pagament mínim del 35% del valor total del lloguer. En cas d'anul·lació de la reserva, la penalització serà del 50% del total del valor lliurat en concepte de reserva en cas de mancar 30 dies o més fins a la data de la reserva; la penalització serà del 80% del total del valor lliurat en concepte de reserva, si falten entre 16 dies i 30 dies; i finalment, la penalització serà del 100% del total del valor lliurat en concepte de reserva, si manquen menys de 15 dies per a la data d'inici del lloguer reservat.

Segon. - L'arrendador mantindrà la reserva fins a seixanta minuts després de l'hora convinguda, i no està obligat a prestar el servei en les condicions pactades transcorregut aquest termini.

Tercer. - Tota sol·licitud de cancel·lació de reserva s'ha de realitzar per escrit dirigint la sol·licitud a AUTOCARAVANAS BARCELONA, SL avinguda Sant Julià, 26 (Polígon Industrial El Congost) 08403 Granollers, ( Barcelona), o mitjançant correu electrònic dirigit des del compte de correu electrònic especificat a la reserva d'arrendament dirigit a info@autocaravanasbarcelona.com.

Pagaments i formes de pagament

Primer. - L'arrendatari es compromet a pagar a l'arrendador:

Els càrrecs per lloguer ressenyats al contracte de lloguer corresponents a durada, cobertures, limitacions de responsabilitat, equipament addicional i serveis complementaris, segons les condicions estipulades en el contracte, així com els impostos i taxes aplicables.

Els càrrecs derivats de la no devolució del vehicle en el mateix estat correcte de funcionament, manteniment i xapa com el va rebre al moment del lloguer. L'arrendatari és responsable davant de l'arrendador de qualsevol dany ocorregut al vehicle durant el període de lloguer, robatori parcial o total del mateix i perjudicis derivats d'incompliments contractuals, llevat de les limitacions de responsabilitats i cobertures opcionals que aquell hagi contractat, a més del que resulti d'aplicar les disposicions legals vigents en allò no regulat en aquestes condicions.

Si es produeix un sinistre, l'arrendatari només respondrà davant de l'arrendador, a més de l'import que correspongui i pagar en relació amb el que disposa el títol "responsabilitats i cobertures":

pels perjudicis que ell mateix o aquelles persones per les quals hagi de respondre causin mitjançant dol o negligència greu

en els casos en què l'arrendatari no lliuri el comunicat descriptiu d'accident i/o comunicat de declaració amistosa o ho faci de manera tardana o incompleta, o consigne fets i dades falses en aquests;

pels perjudicis que s'ocasionin a l'arrendador en cas d'omissió del deure d'auxili o per l'omissió de l'obligació de demanar la presència policial, llevat que els danys esmentats s'hagin ocasionat sense intervindre dol o negligència greu de l'arrendatari;

En cas que el causant del dany sigui un conductor no autoritzat;

en cas de contravenir-se les prohibicions dels punts quart, cinquè, sisè, setè i vuitè del capítol relatiu a la utilització del vehicle daquestes condicions generals.

Els càrrecs per reparació i accessoris dels quals l'arrendatari hagi de respondre seran calculats per l'empresa que s'encarregui de fer la reparació a aquest efecte seleccionada per l'arrendador. L'import així determinat serà reclamat juntament amb les taxes administratives per gestió del dany a l'arrendatari. L'arrendatari té dret a sol·licitar demostració documental del cost de la reparació feta per l'arrendador. Les reparacions les realitzarà l'arrendador quan per calendari de lloguers els ho permeti.

Segon. - Els càrrecs per trasllat i/o reparació dels danys del vehicle motivats per ús de combustible inadequat en un proveïment incorrecte.

Tercer. - El quilometratge excedent del contractat en el contracte de lloguer realitzat pel vehicle arrendat. El càrrec d'aquest es facturarà segons el preu del mateix reflectit a la tarifa reservada.

Quart. - Les despeses per la reposició en cas de desaparició d'accessoris del vehicle tals com, a títol enunciatiu i no exhaustiu, la parella de triangles d'emergència i l'armilla reflectora de seguretat, cable connexió corrent, mànega i els seus accessoris, etc... Aquests es facturaran segons el preu de cost de reposició d'aquests a l'arrendatari. Aquests costos seran degudament justificats a l'arrendador en el moment de devolució de la fiança d'acord amb el procediment establert a aquest efecte.

Cinquè. - L'import per la neteja especial del vehicle després de la devolució d'aquest en el cas que aquest es lliurés en un estat de brutícia tal que necessités la intervenció d'una empresa especialitzada. A títol enunciatiu que no limitatiu o exhaustiu es consideren estats de brutícia que requereixen la intervenció duna empresa especialitzada: vòmits, taques de tinta, fang, brutícia provocada per animals... aquest càrrec serà de 100 euros. En aquest sentit, s'adverteix específicament que aquest import a pagar en concepte de neteja és absolutament compatible i independent del pagament en concepte de neteja del dipòsit del WC que ha estat especificat a l'article primer del capítol titulat “Devolució del vehicle”.

Sisè. - L'import de tota classe de multes, despeses judicials i extrajudicials derivades de qualsevol infracció de trànsit o de qualsevol altra classe, que siguin dirigides contra el vehicle l'arrendatari o arrendador, derivats del temps de vigència d'aquest contracte de lloguer, tret que s'hagin originat per culpa de l'arrendador.

Setè. - En cas que per culpa de l'arrendatari fos el vehicle retingut o embargat, totes les despeses seran a càrrec seu. Inclòs el lucre cessant de l'empresa arrendadora durant el temps que duri la immobilització del vehicle.

Vuitè. - Les despeses ocasionades amb motiu de l'abandonament o lliurament del vehicle en qualsevol altre lloc que no sigui el mateix on es va produir el lliurament d'aquest, això inclou que en cas d'avaries no esperar el mínim de 72 h, per a la seva reparació. En la justificació de les despeses esmentades s'inclourà tant la contractació d'un vehicle que remolqui l'autocaravana, com la contractació d'un xofer professional que es desplaci al lloc on es trobe l'autocaravana en qüestió.

Novè. - Les despeses en concepte de comissions bancàries per transferències, van a càrrec de l'arrendatari, així com les de pagament amb targetes de crèdit que excedeixin la comissió de 0,25 %

Venciments del pagament

Primer. - El preu del lloguer ressenyat en el contracte de lloguer, així com qualsevol cobertura, limitació de responsabilitat, equipament addicional, serveis complementaris, impostos i taxes aplicables vencen i són pagadors a l'inici del lloguer.

Segon. - En aplicació del que disposa el Codi Civil, l'arrendatari incorrerà en mora l'endemà del venciment de l'obligació de pagament corresponent, sense que sigui necessari cap requeriment . En cas de mora, l'arrendador podrà exigir a més de la quantitat deguda incrementada sobre la base de l'interès legal dels diners, les despeses incorregudes per aquests en la reclamació de la quantitat deguda i derivada del contracte realitzat.

Dipòsit de garantia

Primer. - L'arrendatari s'obliga a lliurar a l'arrendador, abans de l'inici de l'arrendament, en concepte de dipòsit de garantia, la quantitat de 900 euros.

Segon. - Després de la devolució del vehicle i havent realitzat les comprovacions del vehicle necessàries a l'efecte de determinar possibles danys o defectes al vehicle, la quantitat cobrada a l'arrendatari en concepte de dipòsit de garantia serà retornada de la mateixa manera en què es va pagar, efectiu, transferència o targeta crèdit, en el termini màxim de deu dies laborables a comptar des de la data de la recepció del vehicle, llevat que s'hagi pogut comprovar l'existència de defectes en aquest, en què hi haurà un termini de 30 dies per peritar aquests desperfectes. En aquest cas, l'import que resulti del cost de reparar els desperfectes observats serà detret del import del dipòsit de garantia satisfet per l'arrendatari.

Accidents, robatori, avaries, obligació de denúncia 

Primer. - En cas d'accident, robatori, incendi, danys produïts per la naturalesa, i en general en qualsevol supòsit de danys o avaria del vehicle, l'arrendatari haurà de fer quant sigui procedent per protegir els interessos de l'arrendador, no podent abandonar el vehicle sense haver pres mesures adequades per protegir-lo i salvaguardar-lo.

Segon. - En cas de sinistre o avaria, la reparació de les quals no superi les 72 hores, és obligació de l'arrendatari d'esperar que reparin el vehicle, i de tornar al punt de devolució amb aquest en finalitzar el període de temps pel qual s'ha arrendat el vehicle. Només per al cas en què aquesta reparació sigui conseqüència del desgast normal del vehicle, l'arrendador s'ha de fer càrrec de la reparació, sempre que s'hagi realitzat prèvia confirmació a l'arrendador de tal circumstància per part del taller oficial de la marca del vehicle en qüestió. Per al cas que, en el temps en què el vehicle està arrendat, es produeixin reparacions o despeses de manteniment ordinàries per valor superior a 60 euros l'arrendatari ha d'obtenir autorització de l'arrendador per poder fer aquesta operació de manteniment o reparació. El valor de la reparació o operació de manteniment autoritzada per l'arrendador i pagada per l'arrendatari serà reemborsat a aquest en el moment de la devolució del vehicle, amb la presentació prèvia de la factura emesa per un taller oficial de la marca del vehicle, que haurà d'estar emesa a nom de l'arrendador, les dades del qual figuren a l'encapçalament d'aquestes condicions generals, en cas de no venir la factura a nom d'Autocaravanes Barcelona, ens reservem fer-la o no efectiva.

En qualsevol cas, el trencament de pneumàtics i/o punxada d'aquests sempre és a càrrec de l'arrendatari, llevat dels casos establerts a l'article sisè del títol “estat del vehicle”.

Tercer. - Quan la durada de l'arrendament i la previsió de quilometratge a realitzar així ho aconselli, és responsabilitat de l'arrendatari realitzar les operacions de manteniment del vehicle que el fabricant d'aquest aconselli a un taller oficial de la marca del vehicle. En cas que l'arrendatari tingui previst fer un viatge d'aquestes característiques, així ho haurà de posar en coneixement de l'arrendador perquè aquest l'informe dels intervals de les operacions de manteniment del vehicle que recomana el fabricant i que seran de compliment obligat per part de l'arrendatari.

La despesa que ocasionin les operacions de manteniment programades del vehicle referides anteriorment és a càrrec de l'arrendador. Per al cas que aquestes operacions de manteniment s'hagin de fer durant el temps d'arrendament d'aquest, l'arrendatari ha de comunicar aquesta circumstància a l'arrendador, que ha de conèixer en tot moment, i autoritzar el taller oficial de la marca del vehicle on s'estan fent.

Quart. - En cas d'accident, tant en cas que existeixi contrari com en el que no existeixi, l'arrendatari haurà d'emplenar el comunicat de declaració amistosa normalitzat que trobarà entre la documentació del vehicle i posar en coneixement de l'arrendador les circumstàncies de l'accident en un termini no superior a les 24 hores, mitjançant còpia del comunicat enviada a l'adreça de l'arrendador, o mitjançant correu electrònic adreçat a info@autocaravanasbarcelona.com, l'original del qual lliurarà inexcusablement al moment de la devolució del vehicle. En cas d'existència de contrari, si el contrari es negués a subscriure un comunicat de declaració amistosa, l'arrendatari haurà de sol·licitar la presència policial i lliurar, a l'arrendador, còpia del corresponent atestat.

Cinquè. - El sinistre, robatori o avaria del vehicle no obliga l'arrendador a posar a disposició de l'arrendatari un vehicle de substitució.

Sisè. - Per al cas de robatori, furt, o furt d'ús del vehicle, l'arrendatari denunciarà immediatament aquesta circumstància a l'autoritat competent del lloc on hagi passat el fet en qüestió, comunicant aquesta circumstància a l'arrendador en un termini no superior a les 24 hores, mitjançant còpia del comunicat enviada a l'adreça de l'arrendador, o mitjançant correu electrònic dirigit a info@autocaravanasbarcelona.com, l'original del qual lliurarà inexcusablement en el moment de la devolució del vehicle.

Setè. - És obligació de l'arrendatari aturar el vehicle com més aviat millor, i sempre que les circumstàncies de la circulació així ho permetin, en el moment en què se l'il·lumini qualsevol testimoni que indiqui anomalia de funcionament del vehicle. Quan aquesta circumstància passi, és obligació de l'arrendatari posar-se en contacte amb l'arrendador per informar-lo de tal circumstància i per esperar instruccions sobre això.

Vuitè. - En cas de trencament o desperfecte de qualsevol part de l'interior o exterior de l'autocaravana l'arrendatari està obligat a posar-ho en coneixement de l'arrendador en un termini de temps no superior a 24 hores des que s'hagi detectat l'anomalia o el trencament. D'aquesta manera l'arrendador podrà disposar de més temps per adquirir el recanvi corresponent per reparar el vehicle i així no perjudicar el proper client.

Novè. - En cas d'avaria d'electrodomèstics o de les instal·lacions de l'autocaravana, sempre que no hagin estat per causa d'un mal ús o de negligència per part de l'arrendatari, o de les persones que viatgin amb ell, o de qualsevol altre tercer del qual hagi de respondre l'arrendatari, l'arrendador ha d'abonar l'arrendatari:

un import màxim de 50 € iva inclòs en concepte de reparació dels danys provocats als aliments emmagatzemats a la nevera;

un import màxim de 50 € iva inclòs per dia i per vehicle llogat, en cas d'avaria del sistema de subministrament d'aigua sanitària (tant aigua calenta com freda o sistema de calefacció).

En el cas de reclamacions per avaries al sistema de subministrament d'aigua sanitària i/o de calefacció, així com de la nevera l'arrendatari haurà de demostrar a l'arrendador haver patit un perjudici, mitjançant l'aportació de factures dels serveis addicionals contractats al lloc on es trobarà el vehicle i que, si no fos per l'avaria patida, no hagués estat necessari contractar. Aquestes factures han d'estar sempre a nom d'Autocaravanes Barcelona, s.l.u, amb C.I.F. B-66451949, altrament ens reservem el dret de fer-les o no efectives. En cas de no presentar factures, l'arrendador no té dret a cap mena de compensació. Si l'avaria patida en aquests electrodomèstics o al vehicle en general no és previsible i no és culpa del mal manteniment del vehicle, exemple, fallada del boiler, fallada nevera, bateries, etc.. obligada a cap mena de compensació.

Tampoc no té dret a devolució de l'import del lloguer restant en cas de tornar el vehicle anticipadament per errors de calefacció, nevera, bateries, si el client no ha acceptat les solucions proposades per l'arrendador, exemple, acudir a una àrea amb connexió elèctrica o Càmping , acudir a un mecànic a canviar la bateria, fent-se càrrec de les factures esmentades l'arrendador, etc…

Responsabilidades, coberturas 

Primero. - La responsabilidad del arrendador se extiende a los daños y perjuicios ocasionados por sus empleados y demás personas por las que deba responder según ley, en los supuestos de dolo o negligencia grave, salvo que el arrendador acreditase haber empleado la diligencia del buen padre de familia para evitar los perjuicios. Los daños y perjuicios indemnizables por incumplimiento contractual se extenderán únicamente al daño emergente previsible y razonable relacionado exclusivamente con el contrato y en ningún caso a meras expectativas, y siempre que ese incumplimiento contractual no se haya producido por causas de fuerza mayor.

Segundo. - Responderán sin limitación el arrendatario y sus colaboradores por la vulneración de cualquier disposición normativa que cometan durante la vigencia del contrato, en especial por infracciones de tráfico. El arrendatario mantendrá indemne al arrendador respecto de cualesquiera sanciones, multas, tasas, recargos, y en general costes de todo tipo que se le impongan por las Administraciones. Serán por cuenta y cargo del arrendatario todos aquellos gastos efectivamente satisfechos por las tareas administrativas que deba de asumir el arrendador con motivo de los requerimientos que las Administraciones le dirijan a fin de esclarecer la autoría.

Tercero. - Si por causas de fuerza mayor, motivos fortuitos o ajenos al arrendador, no se pudiera entregar el vehículo en la fecha convenida, esto no dará derecho alguno a ninguna indemnización salvo a la devolución por parte del arrendador al arrendatario de la cantidad pagada en concepto de reserva.

Cuarto. - En caso de dejar su vehículo en nuestras instalaciones, la empresa no se hace responsable de cualquier incidencia mecánica relacionada con el mismo.

Quinto. - El vehículo arrendado dispone de un seguro a todo riesgo con franquicia de 900 € que no incluye los efectos personales del arrendatario y de sus acompañantes y sobre el que pesan las siguientes especificidades:

En el caso de siniestro por culpa del arrendatario o robo, el arrendatario se hará cargo del pago de la franquicia de 900 € por siniestro. En caso de existir un accidente con parte amistoso, y siendo culpa del contrario, la fianza depositada no se retornará hasta que la compañía contraria realice el pago de la reparación.

Resolució del contracte 

Primer. - Qualsevol de les parts tindran dret a resoldre el contracte de concórrer una causa legal per a això. L'arrendador té dret a resoldre el contracte amb efectes immediats, en cas de concórrer una altra justa causa.

En aquest sentit, tindran la consideració de causa justa:

En cas que l'arrendatari utilitzi el vehicle en una manera no adequada a la seva destinació o causi-hi danys de forma dolosa o greument negligent, fins i tot la manca de manteniment o revisions quan hi estigui obligat.

Incomplir qualsevol de les prohibicions incloses als punts quart, cinquè, sisè, setè i vuitè del capítol relatiu a la utilització del vehicle daquestes condicions generals;

Segon. - En cas de resolució del contracte, l'arrendatari està obligat a la immediata devolució del vehicle, les claus, la documentació i els accessoris. En tot cas, i en resoldre el contracte, l'arrendador té dret a retirar el vehicle d'allà on sigui. Tercer.- En cas de resolució contractual podrà l'arrendador reclamar els danys i perjudicis que se li hagi ocasionat, cosa que inclou no només el dany emergent (inclusivament grues, peritatges, costos legals, etc.) sinó també el lucre cessant per la falta de disponibilitat del vehicle.

Protecció de dades de caràcter personal 

Primer. - Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, AUTOCARAVANAS BARCELONA , SL us informa que les vostres dades personals, tant les proporcionades per a la formalització del present contracte com les demanades durant la vigència dels serveis de lloguer, seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, degudament inscrit al Registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, creada i sota la responsabilitat d'aquesta empresa, amb domicili a l'avinguda Sant Julià, 26 (Polígon Industrial El Congost) 08403 Granollers, (Barcelona), per tal de poder gestionar els serveis de lloguer de vehicles contractats, així com per a fins comercials tals com mantenir-lo puntualment informat de totes aquelles ofertes, productes i promocions, pròpies o de tercers, que puguin ser del seu interès, bé per correu electrònic, bé per qualsevol altra manera equivalent.

Segon. - En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, i de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter Personal i el seu reglament de desenvolupament, vostè atorga el seu consentiment exprés per a l'enviament de publicitat a través d'aquest mitjà. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment mitjançant petició adreçada a la següent adreça de correu electrònic: info@autocaravanasbarcelona.com, o mitjançant correu postal dirigit a AUTOCARAVANAS BARCELONA, SL, avinguda Sant Julià, 26 (Polígon Industrial El Congost) 08403 Granollers, (Barcelona).

Tercer. - L'arrendador, podrà comunicar les dades de l'arrendatari a fitxers d'informació de solvència patrimonial i crèdit, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent en matèria de protecció de dades, si l'arrendatari incorregués en qualsevol tipus d'impagament amb motius dels serveis de lloguer contractats i amb el requeriment previ de pagament insatisfactori per part de l'arrendador.

Quart. - L'arrendatari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de tractament de les seves dades personals, en qualsevol moment mitjançant petició adreçada a la següent adreça de correu electrònic: info@autocaravanasbarcelona.com, o mitjançant correu postal dirigit a AUTOCARAVANAS BARCELONA, SL, avinguda Sant Julià, 26 (Polígon Industrial El Congost) 08403 Granollers, (Barcelona).

Jurisdicció 

Les Parts, renunciant de forma expressa als seus drets a sotmetre's a qualsevol Arbitratge i/o una altra jurisdicció, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la jurisdicció de la ciutat de Granollers per a la resolució de qualsevol disputa, reclamació o controvèrsia que sorgeixi de en relació amb aquest Contracte, incloent-hi qualsevol qüestió relativa a la seva interpretació, existència, validesa, compliment, resolució, nul·litat o eficàcia.

Recordatori 

Repostatge a menys de 2 km de les nostres instal·lacions.

Tornar amb el dipòsit del w.c. buit i net, així com les aigües grises, no fer-ho pot tenir un cost des de 30€

Fins a 200 € la fiança es torna en un termini màxim de 10 dies laborables. en cas de desperfectes, disposes de 30 dies laborables. preguem que la documentació, comandament t.v. i adaptadors mànega, deixar-los a la guantera o lloc visible.

Fes la teva reserva

Descobreix les millors ofertes de lloguer d'autocaravanes a Barcelona.

Omple el formulari amb les teves dades i les dates de la teva reserva i aviat contactarem amb tu. També ens pots contactar a través del correu info@autocaravanasbarcelona.com

Nom*
Nº persones*
Email*
Telèfon (mòbil)*
Població*
Província*
Des de*
Hora de recollida*
Fins a*
Hora de devolució*
Consulta*